Obywatelskie Granty Naukowe

Przejrzysty program finansowania badań naukowych ze środków prywatnych

Program Obywatelskich Grantów Naukowych pozwala naukowcom zdobywać środki na finansowanie ich badań naukowych od obywateli oraz przedsiębiorstw.

Naukowiec

 • Przedstawia swoją sylwetkę naukową oraz projekty, w zakresie których ubiega się o finansowanie obywatelskie.
 • Opracowuje budżet projektu z danymi dla grantodawców na co zostaną wykorzystane powierzone mu środki.
 • Samodzielnie promuje swoje projekty zwracając się o ich wsparcie finansowe do osób prywatnych i firm.
 • Po otrzymaniu grantu na bieżąco publikuje sprawozdania z przeprowadzonych prac i badań.

Grantodawcy

 • Mogą wspierać konkretne projekty naukowe, m.in. poprzez odpis 1% podatku lub darowizny.
 • Mając wgląd w budżet projektu wiedzą na co  zostaną wydane powierzone naukowcowi środki finansowe.
 • Mogą na bieżąco, na podstawie przedkładanych sprawozdań,  kontrolować wyniki prac naukowca oraz w razie potrzeby dokonywać przesunięć środków.
 • W zakresie przekazywanych darowizn korzystają z preferencji podatkowych związanych z przekazywaniem środków finansowych na działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Mage.pl

 • Stwarza ramy instytucjonalne dla programu naukowych grantów obywatelskich.
 • Prowadzi proces rozliczania grantu, zawierając z naukowcem stosowną umowę o współpracy.
 • Dba o regularną sprawozdawczość ze strony naukowca, kontrolując osiągnięcie założonych kamieni milowych.
 • Kontroluje prawidłowość wydatkowania środków finansowych pod kątem zgodności z budżetem zadania.

Jesteś naukowcem?

Program umożliwia Tobie ubieganie się o środki finansowe na prowdzenie Twoich baadań od osób fizycznych i firm.

Jesteś darczyńczą?

Wesprzyj wybrane projekty naukowe i miej satysfakcję kontrolujac na bieżąco przebieg prac badawczych.