Stowarzyszenie Mage.pl zawiadamia, iż dnia 30 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 31 o godzinie 08:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r.
3. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
4. Zamknięcie obrad

Równocześnie podaje się do wiadomości projekty uchwał:
Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl zatwierdza:
1) sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2017 r., w którym:
– wykazano zysk netto w kwocie 3 802,47 zł
– wykazano sumę bilansową w kwocie 16 897,54 zł przy kwocie funduszy własnych na poziomie 15 823,80 zł.
2) sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia za 2017 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl
w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia


Walne Zgromadzenie na podstawie §41 postanawia dokonać zmiany statutu Stowarzyszenia poprzez nadanie:
1. §16 ust. 1 pkt f o dotychczasowym brzmieniu:
***
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
/…/
f) wykluczenia w drodze uchwały zarządu członka nie biorącego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia członka i braku jego sprzeciwu wobec wykreślenia.
***
brzmienia:
***
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
/…/
f) wykluczenia przez członka nie biorącego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku.
***

2. §16 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
***
O ustaniu członkostwa orzeka zarząd, dokonując skreślenia z listy.
***
brzmienia:
***
W przypadkach wskazanych w ust. 1 lit. a-d oraz f o ustaniu członkostwa orzeka zarząd w drodze uchwały, dokonując skreślenia z listy. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. e zarząd odnotowuje skutki prawomocnego orzeczenia w ewidencji członków.
***
3. §17 o dotychczasowym brzmieniu:
***
Od decyzji zarządu w sprawie odmowy nadania / ustania członkostwa, w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia/doręczenia, przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia.
***
brzmienia:
***
1. Od decyzji zarządu w sprawie odmowy nadania / ustania członkostwa, w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia/doręczenia, przysługuje odwołanie, za pośrednictwem zarządu, do walnego zgromadzenia.
2. Prawo do odwołania do walnego zgromadzenia nie przysługuje w przypadkach wskazanych w §16 ust. e i f. Uchwała zarządu o skreśleniu z listy nie podlega w tych przypadkach doręczeniu / ogłoszeniu.
3. W przypadku, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt f wykluczony członek w ciągu jednego roku od dnia wykluczenia może wnieść, za pośrednictwem zarządu, do walnego zgromadzenia sprzeciw wobec wykluczenia. Wniesienie w terminie sprzeciwu przywraca członkostwo. Orzeczenie walnego zgromadzenia jest ostateczne.

***