Ogłoszenie wyników głosowania

Działając na podstawie §20e ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Zarząd stwierdza wyniki głosowania w trybie obiegowym nad następującym projektem uchwały: Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl...