Działając na podstawie §20e ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Zarząd stwierdza wyniki głosowania w trybie obiegowym nad następującym projektem uchwały:

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl zatwierdza:

1) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Mage.pl za 2019 r., na które składa się:

a. Bilans wykazujący sumę aktywów i pasywów na poziomie 21502.25 zł,

b. Rachunek zysków i strat, w którym wykazano zysk netto na poziomie 2229.12 zł,

c. Informacja dodatkowa.

2) Sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Głosy zaGłosy przeciwWstrzymało się
400
Ania W., Mikołaj K., Maria J., Stanisław W.n/d n/d

Zarząd stwierdza, iż uchwała dnia 31 maja 2020 r. została przyjęta.