Ogłaszam wyniki głosowania korespondencyjnego w sprawie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 r.

Głosy za: Sylwia C, Anna WZ, Maria J, Mikołaj K.

Głosy przeciw: NIe odnotowano

Głosy wstrzymujące się nie odnotowano

Stwierdzam przyjęcie uchwały:

Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl
z dnia 11.04.2022
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Mage.pl za 2021 r.
wykazujące:
• sumę bilansową na poziomie 30 798,46 zł
• zysk netto na poziomie 3 400,96 zł
a także sprawozdanie z działalności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi